Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

Εγκύκλιος για το 8ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ


8ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΝΝΕΔ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Ν.Ε. & ΣΥΝΕΔΡΩΝΠεριεχόμενα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Συγκρότηση και Σύνθεση 8ου Συνεδρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εκλογή Προέδρων Ν.Ε. και συνέδρων από τα μέλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Εκλογή Συνέδρων Περιφερειακής Οργάνωσης (Επαρχία, Λεκανοπέδιο, Θεσσαλονίκη, ΟΝΝΕΔ Εξωτερικού)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Εκλογή Συνέδρων ΔΑΠ- ΝΔΦΚ ΑΕΙ και ΔΑΠ- ΝΔΦΚ ΤΕΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Εκλογή Συνέδρων ΜΑΚΙ –ΟΝΝΕΔ Εξωτερικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Νομιμοποίηση συνέδρων παραγωγικών και κοινωνικών φορέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελικός πίνακας συνέδρων 8ου Συνεδρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τελικές διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑθήνα, 1 Ιουνίου 2010


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ 8ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Το Έκτακτο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ (Πειραιάς,14 Μαρτίου 2010) με ομόφωνη απόφασή του προκήρυξε το 8ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ. Σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης, το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2010 στο Νομό Φωκίδας.

2. Με βάση το δεδομένο αυτό και αφού λάβαμε υπόψη μας:

Α) Το άρθρο 11, παρ.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, σύμφωνα με το οποίο το Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Οργάνωσης και συγκροτείται:

α) Από τον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ

β) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ

γ) Από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ

δ) Από τους εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων και λοιπών κοινωνικών φορέων, δηλαδή:

- της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νομαρχιακούς και Δημοτικούς Συμβούλους)

- του Συνδικαλιστικού Τομέα σε β΄ θμιο επίπεδο

- του Επιστημονικού Τομέα σε α΄θμιο επίπεδο

- του Αγροτικού Τομέα σε β΄θμιο και γ΄θμιο επίπεδο

- του Εμπορικού Τομέα σε α΄θμιο και β΄θμιο επίπεδο, που περιλαμβάνονται στα Νομαρχιακά Μητρώα Μελών ΟΝΝΕΔ.

ε) από 910 εκπροσώπους της Περιφερειακής Οργάνωσης και της Σπουδάζουσας της ΟΝΝΕΔ (ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΑΕΙ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ) που κατανέμονται ως εξής:

Για την Περιφερειακή Οργάνωση:

α) Οργανώσεις Επαρχίας 335 σύνεδροι

γ) Οργανώσεις Αττικής 170 σύνεδροι

ε) Οργανώσεις Θεσσαλονίκης 70 σύνεδροι

στ) Οργανώσεις ΜΑΚΙ 25 σύνεδροι

ζ) Οργανώσεις ΟΝΝΕΔ Εξωτερικού 20 Σύνεδροι

Για τη Σπουδάζουσα Νεολαία:

β) Οργανώσεις ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΑΕΙ 190 σύνεδροι

δ) Οργανώσεις ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΤΕΙ 100 σύνεδροι

Β) Το άρθρο 26 του Κανονισμού Περιφερειακής Οργάνωσης της ΟΝΝΕΔ , σύμφωνα με το οποίο οι Πρόεδροι των Ν.Ε. της ΟΝΝΕΔ εκλέγονται από τα μέλη της Οργάνωσης.

4. Το άρθρο 11 παρ. 2 σύμφωνα με το οποίο οι λεπτομέρειες για την εκλογή των συνέδρων ρυθμίζονται με αποφάσεις των μελών του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ με τον περιορισμό ότι οι Σύνεδροι της Περιφερειακής Οργάνωσης κατανέμονται σε αριθμητική συνάρτηση των βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια

Εκδίδουμε την εγκύκλιο αυτή, με την οποία ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες για τη ανά τμήμα συγκρότηση του σώματος των συνέδρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Ν.Ε. και ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ

1.Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την ανάδειξη Προέδρου Ν.Ε. και συνέδρων Περιφερειακής Οργάνωσης στο 8ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ

α) Όσες και όσοι είναι εγγεγραμμένες/οι στα Νομαρχιακά Μητρώα Μελών ΟΝΝΕΔ (ΝΟ.ΜΗ.Μ.Ο) μέχρι την Κυριακή 6 Ιουνίου 2010 έχουν το δικαίωμα εκλέγειν στη διαδικασία ανάδειξης Προέδρων Ν.Ε και συνέδρων για το 8ο Συνέδριο ΟΝΝΕΔ η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Ιουνίου 2010 από ώρα 09.00 ως 19.00.

β) Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα κατά τόπους γραφεία των Νομαρχιακών Επιτροπών, εκτός και αν για ειδικούς λόγους οριστεί άλλος τόπος, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου Υπευθύνου.

β) Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα μέλη που υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας. Το δικαίωμα τους αυτό μπορούν να το ασκήσουν μόνο στη Νομαρχιακή Επιτροπή, στο μητρώο της οποίας είναι εγγεγραμμένοι.

2.Υποψηφιότητες

α) Η κατάθεση υποψηφιότητας γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με φαξ ή e mail στον κατά περίπτωση Πρόεδρο ΝΕΦΕ, ο οποίος διαβιβάζει σχετικό κατάλογο κατά περίπτωση στον Υπεύθυνο Λεκανοπεδίου, Οργανώσεων Επαρχίας ή Θεσσαλονίκης. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας λήγει την Τρίτη 8 Ιουνίου και ώρα 22.00. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από τους ίδιους υπευθύνους την Τετάρτη 9 Ιουνίου και ώρα 15.00. Ο τελικός πίνακας αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής (Ν.ΕΦ.Ε.) την ίδια ημέρα μέχρι τις 22.00.

β) Κάθε υποψηφιότητα για τη θέση Προέδρου Ν.Ε. συνοδεύεται από είκοσι (20) υπογραφές μελών που περιέχονται στο ΝΟ.ΜΗ.Μ.Ο.

γ) Κάθε υποψηφιότητα για την απόκτηση της ιδιότητας του Συνέδρου στο 8ο Συνέδριο ΟΝΝΕΔ συνοδεύεται από πέντε (5) υπογραφές μελών που είναι εγγεγραμμένα στο ΝΟ.ΜΗ.Μ.Ο.

δ) Υποψηφιότητες που δεν συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι άκυρες.


3. Νομαρχιακό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ- Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή

1. Στο Νομαρχιακό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ (ΝΟ.ΜΗ.Μ.Ο.) εγγράφονται:

α)Τα μέλη της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.

β)Όσες και όσοι εγγραφούν ως νέα μέλη κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010 έως και την Κυριακή 6 Ιουνίου 2010, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω (στοιχείο 2(α) ).

2. Το ΝΟ.ΜΗ.Μ.Ο. χρησιμοποιείται ως εκλογικός κατάλογος για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης Προέδρων Ν.Ε. και συνέδρων. Μετά τη διαδικασία αναθεωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.

2) Η Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί τις εκλογές είναι τριμελής και συγκροτείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νέο άρθρο 39 του τροποποιημένου Κανονισμού Περιφερειακής Οργάνωσης της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Έχει τα εξής καθήκοντα:

α) Διασταυρώνει τα στοιχεία των αιτήσεων των υφισταμένων μελών και παραλαμβάνει τις νέες αιτήσεις εγγραφής μελών στο ΝΟ.ΜΗ.Μ.Ο. Για το σκοπό αυτό, βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση από την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010 έως και την Κυριακή 6 Ιουνίου 2010 κατά τις ώρες 18:00-21:00 στα γραφεία της οικείας Ν.Ε. Κάθε αίτηση η οποία υποβάλλεται στις Οργανώσεις, θα πρέπει να είναι πλήρης σε όλα τα αιτούμενα στοιχεία. Αιτήσεις εγγραφής που δεν πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση κρίνεται αμετάκλητα από τη ΝΕΦΕ αν θα περιληφθούν στο ΝΟ.ΜΗ.Μ.Ο. ή όχι.

β) καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με δύο λίστες: στην πρώτη αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων Προέδρων Ν.Ε. και στη δεύτερη τα ονόματα των υποψηφίων συνέδρων.

γ) αναλαμβάνει την εκτύπωση των ψηφοδελτίων.

δ) Εγκαθιστά μέσα στην αίθουσα ψηφοφορίας ειδική κάλπη, καθώς και τυχόν τεχνική γραμματεία με υπεύθυνο ειδικά για το σκοπό αυτό μέλος της εφορευτικής επιτροπής.

ε) εκδίδει το τελικό αποτέλεσμα για Πρόεδρο και Συνέδρους και συντάσσει σχετικό πρακτικό ψηφοφορίας, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στην Κεντρική Διοίκηση το αργότερο μέχρι την Κυριακή 13 Ιουνίου, ώρα 12:00. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής το πρακτικό αποστέλλεται μέχρι τη Δευτέρα 14 Ιουνίου, ώρα 12:00.

2. Αιτήσεις εγγραφής νέων μελών κατατίθενται και στα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης, με την ευθύνη μέλους της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. που ορίζει ειδικά για το σκοπό αυτό το αρμόδιο μέλος του Ε.Γ.

4. Διενέργεια των εκλογών

1. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία, υπό την προϋπόθεση ότι θα συγκεντρώσει τουλάχιστον το 1/3 +1 των εγκύρων ψήφων. Σε αντίθετη περίπτωση η εκλογή επαναλαμβάνεται την επομένη μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, και Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που πλειοψήφησε, χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της ΝΕΦΕ. Η ταυτοποίηση των αναγκαίων προσωπικών στοιχείων γίνεται με ευθύνη του Προέδρου της ΝΕΦΕ.

2. Η εκλογή συνέδρων διεξάγεται για το σύνολο των θέσεων που αντιστοιχεί σε κάθε Ν.Ε. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου Νομαρχιακής Επιτροπής πρέπει να είναι υποψήφιοι και στη λίστα των υποψηφίων συνέδρων, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα απόκτησης της ιδιότητας αυτής.

3. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται σε κάθε εκλογικό τμήμα με ευθύνη της οικείας ΝΕΦΕ. Την ημέρα της ψηφοφορίας και, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξή της, τα μέλη της υποχρεούνται να βρίσκονται στον τόπο της ψηφοφορίας για να παραλάβουν το εκλογικό τμήμα, να ελέγξουν την κάλπη, τα ψηφοδέλτια, τους φακέλους και το λοιπό εκλογικό υλικό και να διαμορφώσουν κατάλληλα τον χώρο για τη διευκόλυνση των ψηφοφόρων.

4. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί κατάσταση ψηφισάντων και πρακτικό ψηφοφορίας. Στην κατάσταση ψηφισάντων καταχωρίζεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Το πρακτικό της ψηφοφορίας συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα, ένα για την αρμόδια Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή και ένα για την Κεντρική Διοίκηση.

5. Σε κάθε ψηφοφόρο παραδίδεται φάκελος, ο οποίος έχει σφραγισθεί και μονογραφηθεί από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο ψηφοφόρος αποσύρεται στο παραβάν, επιλέγει με σταυρούς προτίμησης τους υποψηφίους της αρεσκείας του και στις δύο λίστες, το τοποθετεί στο φάκελο, σφραγίζει το φάκελο και τον ρίχνει στην κάλπη. Η σχισμή της κάλπης πρέπει να καλύπτεται από λευκό χαρτί. Ο ψηφοφόρος αποχωρεί, αφού παραλάβει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία του και υπογράψει στην κατάσταση των ψηφισάντων.

6. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απαγορεύεται η παραμονή στους χώρους άλλων προσώπων, πλην των μελών της ΝΕΦΕ.

7. Τυχόν ενστάσεις κατά την ψηφοφορία υποβάλλονται εγγράφως από τους υποψηφίους στην ΝΕΦΕ, η οποία και αποφαίνεται οριστικώς και αμετακλήτως.

8. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να θέσει:

α) Έναν (1) σταυρό στη λίστα υποψηφίων Προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών.

β) Από έναν (1) έως και το σύνολο των εκλεγομένων συνέδρων στη σχετική λίστα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

1. Οργανώσεις Επαρχίας (335)

α) Η κατανομή γίνεται σε συνάρτηση με τον αριθμό βουλευτικών εδρών που εξέλεξαν οι αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες στις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009. Πιο συγκεκριμένα:

Οι Ν.Ε. που αντιπροσωπεύουν:

- μονοεδρικές και τριεδρικές περιφέρειες εκλέγουν αριθμό συνέδρων ίσο με τον αριθμό της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας αυξημένο κατά 2.

- οι διεδρικές περιφέρειες εκλέγουν αριθμό συνέδρων ίσο με τον αριθμό της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας αυξημένο κατά 3.

-οι τετραεδρικές, πενταεδρικές και εξαεδρικές περιφέρειες εκλέγουν αριθμό συνέδρων ίσο με τον αριθμό της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας αυξημένο κατά 4.

- οι επταεδρικές, οκταεδρικές και εννιαδρικές περιφέρειες εκλέγουν αριθμό συνέδρων ίσο με τον αριθμό της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας αυξημένο κατά 5.

Πίνακα κατανομής των συνέδρων ανά Ν.Ε. εκδίδει ο Υπεύθυνος Οργανώσεων Επαρχίας.


2. Οργανώσεις Λεκανοπεδίου (170)

Γίνεται αρχικά κατανομή σε συνάρτηση του αριθμού βουλευτικών εδρών που εξέλεξαν οι αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες (Α΄και Β΄Αθηνών, Α΄και Β΄Πειραιά, Περιφέρεια Αττικής) στις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 και στη συνέχεια η τελική κατανομή ανά Ν.Ε. γίνεται με βάση τον αριθμό των Τοπικών Γραφείων. Πίνακα κατανομής των συνέδρων ανά Ν.Ε. εκδίδει ο Υπεύθυνος Οργανώσεων Λεκανοπεδίου.

3. Οργανώσεις Θεσσαλονίκης (70)

Γίνεται αρχικά κατανομή σε συνάρτηση του αριθμού βουλευτικών εδρών που εξέλεξαν οι αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες (Α΄και Β΄Θεσσαλονίκης) στις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 και στη συνέχεια η τελική κατανομή ανά Ν.Ε. γίνεται με βάση τον αριθμό των Τοπικών Γραφείων. Πίνακα κατανομής των συνέδρων ανά Ν.Ε. εκδίδει ο Υπεύθυνος Οργανώσεων Θεσσαλονίκης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΕΙ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ

1. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την απόκτηση της ιδιότητας του συνέδρου έχουν όλα τα μέλη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, υπό την έννοια των άρθρων 6 και 7 του καταστατικού της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

2. Η κατανομή των συνέδρων στις Οργανώσεις κάθε Πόλης ανά Σχολή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ γίνεται σε συνάρτηση των ψήφων, του ποσοστού και του συνολικού αριθμού μελών κατά τις φοιτητικές εκλογές της 19ης Μαΐου 2010. Για την εξαγωγή του τελικού αριθμού συνέδρων ακολουθείται το εξής κριτήριο μαθηματικού υπολογισμού:

0,5 Χ (ψήφοι ΔΑΠ (πόλης)Χ Ποσοστό ΔΑΠ(πόλης) )/ (ψήφοι ΔΑΠ (πανελλαδικά)Χ Ποσοστό ΔΑΠ (πανελλαδικά) + 0,5 Χ (μέλη ΔΑΠ Πόλης)/ (μέλη ΔΑΠ Πανελλαδικά) Χ 190 (ή 100 για τα ΤΕΙ) = (Α)

0,5 Χ ( ψήφοι ΔΑΠ (Σχολής/Τμήματος) Χ Ποσοστό ΔΑΠ (Σχολής/Τμήματος)/ (ψήφοι ΔΑΠ (πόλης) Χ ποσοστό ΔΑΠ (πόλης) + 0,5 Χ (μέλη ΔΑΠ Σχολής/Τμήματος)/ (μέλη ΔΑΠ πόλης) Χ (Α)= (Β)

Όπου: Α= Σύνεδροι ανά Πόλη και Β= Σύνεδροι ανά Σχολή/Τμήμα.

3. Ειδικές εγκυκλίους για την εκλογή Συμβουλίων Σχολών, εκλεκτόρων για τις Γραμματείες Πόλεων και τις λοιπές λεπτομέρειες εκλογής συνέδρων εκδίδουν οι Γραμματείς της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΕΙ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΑΚΙ και ΟΝΝΕΔ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Ο προσδιορισμός των ενεργών Οργανώσεων ΜΑΚΙ και ΟΝΝΕΔ Εξωτερικού γίνεται με απόφαση του αρμοδίου Υπευθύνου. Η κατανομή των συνέδρων γίνεται σε συνάρτηση:

α) για τη ΜΑΚΙ: του αριθμού μελών που ψήφισαν κατά τη διαδικασία της 18ης Απριλίου

β) για την ΟΝΝΕΔ Εξωτερικού: του προϋφισταμένου της 18ης Απριλίου αριθμού Τοπικών Γραφείων Εξωτερικού, λόγω της μη συμμετοχής των Οργανώσεων στη διαδικασία εκλογής Προέδρου ΟΝΝΕΔ, ύστερα από συνεννόηση με τους αντίστοιχους Γραμματείς.

2. Η διεξαγωγή των εκλογών ακολουθεί επακριβώς το χρονοδιάγραμμα των εκλογών των Τμημάτων Περιφερειακής Οργάνωσης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡ.11, ΠΑΡ.1 περ. δ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ


1. Η σχετική διαδικασία νομιμοποίησης πραγματοποιείται στα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης στην Αθήνα και του Συντονιστικού Γραφείου ΟΝΝΕΔ για τη Θεσσαλονίκης την Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 από ώρες 17.00-22.00 με μέριμνα μέλους της ΟΝΝΕΔ που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ. Η τελική επικύρωση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπευθύνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νέων Εργαζομένων-Νέων Επιστημόνων.

2. Για την έγκυρη νομιμοποίηση απαιτείται: α)αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου, β) έγκυρη εγγραφή του σε ΝΟΜΗΜΟ, γ) προσκόμιση των αναγκαίων αποδεικτικών της σχετικής συνδικαλιστικής ιδιότητας εγγράφων και δ) η θητεία στο σχετικό όργανο να μην έχει λήξει με οποιονδήποτε τρόπο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

1. Ο τελικός πίνακας συνέδρων ανά τμήμα που συγκροτούν το 8ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ αναρτάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της Κεντρικής Διοίκησης την Τετάρτη 16 Ιουνίου με ευθύνη του Διευθυντή της ΟΝΝΕΔ.

2. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό έχουν μόνο όσοι περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Θέματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα εγκύκλιο και τυχόν θα προκύψουν θα ρυθμιστούν, αν χρειαστεί, με ειδικές διαδικαστικές οδηγίες των αρμοδίων Υπευθύνων.

2. Δεδομένων των μεταβολών που έχουν επέλθει στην οργανωτική διάρθρωση της Οργάνωσης κατά το τελευταίο διάστημα, με μέριμνα του Διευθυντή της ΟΝΝΕΔ θα γίνουν οι κωδικοποιήσεις των υφιστάμενων Κανονισμών, προκειμένου να εκδοθούν σε Ενιαίο Κείμενο.

3. Ο Κανονισμός εργασιών Συνεδρίου θα εκδοθεί την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ


ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΚΗΣ ΝΟΥΛΗΣΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΠ- ΝΔΦΚ ΑΕΙ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΓΓΛΑΡΗ

2 σχόλια:

  1. οι εγγραφες νεων μελων κατατιθονται αυτοπροσωπος?και ποια ειναι η φορμα εγγραφης νεων μελων?υπαρχει καποια φορμουλα

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. καλά ρε μεγάλε, πλάκα μας κάνεις. εδώ οι τύποι πάνε να περάσουνε τα πάντα νύχτα, αυτό που λες είναι το πρόβλημα;; είσαι φίλος του ...μιμίκου, τότε εγγράφεσαι μέσω τηλεφώνου, φαξ, email, ταχυδρομικού περιστεριού ή νοητά στον ύπνο σου. Δεν είσαι φίλος του;;; Δε θα βρίσκεσαι στις λίστες. ΤΕΛΟΣ. Αυτή είναι η νέα ΟΝΝΕΔ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή