Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

«Στους 690.000 οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα»


Στους 690.000 ανέρχεται ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ η σημαντική αύξηση των υπαλλήλων παρατηρείται στις περιόδους 1985-1990 και 1999-2001.
Τα στοιχεία για τον αριθμό των υπαλλήλων του δημοσίου και του ευ-
ρύτερου δημοσίου τομέα από το 1981 κατέθεσε στη Βουλή ο υφυ-
πουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιος μετά από σχετική ερώτηση του βουλευτή Λαρίσης και γραμματέα...
Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημο-
κρατίας κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου.
Συγκεκριμένα το προσωπικό που ανήκει στο Δημόσιο, στα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και στα Κοινωφελή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ανέρχεται σε περίπου 370.000.
Οι υπόλοιποι 320.000 είναι αυτοί που υπηρετούν στα
Σώματα Ασφαλείας, οι Στρατιωτικοί, οι Εκπαιδευτικοί,
οι Κληρικοί και οι Δικαστικοί.
Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είχε επισημάνει στην ερώ-
τησή του ότι διανύουμε μια περίοδο που έχει πάρει δια-
στάσεις η συζήτηση για τις ευθύνες της διόγκωσης του
αριθμού των υπαλλήλων και η κυβέρνηση μειώνει τις
αποδοχές τους. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραί-
τητο να γνωρίζουμε την ακριβή εικόνα.
Ιδιαίτερα διαφωτιστικά είναι τα στοιχεία σχετικά με τα
έτη που παρατηρείται μεγάλη αύξηση στους διαφόρους
φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα:
* Για το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, μόνιμο
και με συμβάσεις ιδιωτικού και αορίστου χρόνου, τη με-
γαλύτερη αύξηση παρατηρούμε το 1985 (7%).
Από το 2004 έως το 2006 η αύξηση κυμάνθηκε από
0,42% έως 1,03%.
* Στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
* ενώ από το 1981 έως το 1984 τα ποσοστά αύξησης
είναι από 1,6% έως 3,6%,
* από το 1985 έως και το 1989 κυμαίνονται από το
5,1% έως και 16,9% (!) το 1987, και συγκεκριμένα επι-
πλέον 13.000 υπάλληλοι.
* Από το 2004 έως και το 2006 τα αντίστοιχα ποσοστά
είναι από 0,42 έως 1,03%,
* στους ΟΤΑ οι χρονιές έξαρσης των αυξητικών πο-
σοστών είναι: 1985 12,1%, 1988 8%, 1990 28,2%, 1999
9,2%, 2000 19,10% και 2001 22,55%.
Αντιθέτως, από το 2004 έως και το 2006 οι ετήσιες
αυξήσεις κυμαίνονται από 2,47% έως 4,47%.


ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ


Share on Facebook

View article...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου